دستگاه تن شویه برای کاهش دمای بدن با استفاده ازعصاره گل ختمی

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
24
سال: 
1401
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم زیستی
ماهیت: 
علوم زیستی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

امیرسبتکی

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کرمان- زرند
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Fatemeh
Last Name: 
Amirsabtaki
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
24
Year: 
2022
Section: 
Youth
Country: 
Iran
Field: 
Biology
Category: 
Biology
Rank: 
Third
Researcher(s): 

امیرسبتکی

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کرمان- زرند
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Fatemeh
Last Name: 
Amirsabtaki
Gender: 
F