دستگاه بادامک زن

Cam Maker machine
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
17
سال: 
1382
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک 
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ذبیحی نژاد

فارسی
نام: 
هوشنگ
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
سمنان
نقش: 
مجری
English
Name: 
Hoshang
Last Name: 
Zabihinezhad
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
17
Year: 
2004
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics 
Category: 
N
Rank: 
Third Innovation
Researcher(s): 

ذبیحی نژاد

فارسی
نام: 
هوشنگ
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
سمنان
نقش: 
مجری
English
Name: 
Hoshang
Last Name: 
Zabihinezhad
Gender: 
M