دستگاه انحراف سنج پاندول معکوس

Inverted pendulum inclinometer (IPI)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
22
سال: 
1387
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
عمران 
ماهیت: 
اختراع
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
کلمات کلیدی: 
ابزار دقیق ، سدهای بتنی
برگزیده(ها): 

سراج

فارسی
نام: 
حسنعلی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Hassan Ali
Last Name: 
Seraj
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
22
Year: 
2009
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Civil Engineering
Category: 
Invention
Rank: 
Second
Eng part: 
Researcher(s): 

سراج

فارسی
نام: 
حسنعلی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Hassan Ali
Last Name: 
Seraj
Gender: 
M