دستگاه اعمال رنگ بصورت اتوماتیک

Automatic paint machine
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
6
سال: 
1383
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
شیمی
ماهیت: 
کاردانی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

الوانچی

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Alvanchi
Gender: 
M

کدخدایی

فارسی
نام: 
احسان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Ehsan
Last Name: 
Kadkhodaee
Gender: 
M

تابش

فارسی
نام: 
امیر حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Amir Hossein
Last Name: 
Tabesh
Gender: 
M

بندگانی

فارسی
نام: 
مجتبی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Mojtaba
Last Name: 
Bandegani
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
6
Year: 
2004
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Chemistry
Category: 
Technician
Rank: 
First
Researcher(s): 

الوانچی

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Alvanchi
Gender: 
M

کدخدایی

فارسی
نام: 
احسان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Ehsan
Last Name: 
Kadkhodaee
Gender: 
M

تابش

فارسی
نام: 
امیر حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Amir Hossein
Last Name: 
Tabesh
Gender: 
M

بندگانی

فارسی
نام: 
مجتبی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Mojtaba
Last Name: 
Bandegani
Gender: 
M