دستکش دست کن

Get hand gloves
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
5
سال: 
1382
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
-
ماهیت: 
کاردانی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

نانکلی

فارسی
نام: 
صالح
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Saleh
Last Name: 
Nankeli
Gender: 
M

نانکلی

فارسی
نام: 
سجاد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Sajjad
Last Name: 
Nankeli
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
5
Year: 
2003
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
-
Category: 
Technician
Rank: 
Third
Researcher(s): 

نانکلی

فارسی
نام: 
صالح
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Saleh
Last Name: 
Nankeli
Gender: 
M

نانکلی

فارسی
نام: 
سجاد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Sajjad
Last Name: 
Nankeli
Gender: 
M