دستیابی به دانش فنی طراحی و تولید مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی فشار قوی

Know-How acquisition of design and production of high voltage laboratories
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
12
سال: 
1377
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 برق و کامپیوتر
ماهیت: 
تحقیقات کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

گرائیلی کرپی

فارسی
نام: 
عبداله
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Abdollah
Last Name: 
Graeely Korpi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
12
Year: 
1999
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

گرائیلی کرپی

فارسی
نام: 
عبداله
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Abdollah
Last Name: 
Graeely Korpi
Gender: 
M