دری از دریای جان _ شرح گزیده غزلیات شمس با تاکید بر مباحث عرفانی

Door of the sea of soul : description of some of Shams|s poems with emphasis on mystical topics
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
4
سال: 
1381
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم انسانی
ماهیت: 
آزاد - دیپلم
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

سادات شریفی

فارسی
نام: 
سید فرشید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Seyed farshid
Last Name: 
Sadat Sharifi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
4
Year: 
2002
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Human Sciences
Category: 
Diploma
Rank: 
Third
Researcher(s): 

سادات شریفی

فارسی
نام: 
سید فرشید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Seyed farshid
Last Name: 
Sadat Sharifi
Gender: 
M