دتکتور گازهای شیمیایی

Gas detector (Chemical Detection)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
4
سال: 
1369
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 صنایع شیمیایی
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
دوم
برگزیده(ها): 

جهاد سازندگی اصفهان

فارسی
نام: 
مركز تحقیقات مهندسی
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
اصفهان
English
Name: 
Last Name: 
Isfahan Jihad Sazandegi Engineering Research Center
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
4
Year: 
1991
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
 Chemical Technologies
Category: 
Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

جهاد سازندگی اصفهان

فارسی
نام: 
مركز تحقیقات مهندسی
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
اصفهان
English
Name: 
Last Name: 
Isfahan Jihad Sazandegi Engineering Research Center
Gender: 
Organization