خودرو سبک ضد تانک - نفر بر زرهی نیمه شنی دو زیست

Anti-tank light vehicle - Armored personnel carrier
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
3
سال: 
1368
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 صنایع دفاعی
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

جهاد سازندگی اصفهان

فارسی
نام: 
واحد تحقیقات مهندسی
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
اصفهان
English
Name: 
Last Name: 
Isfahan Jihad Sazandegi Engineering Research Center
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
3
Year: 
1990
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Innovation
Rank: 
First
Researcher(s): 

جهاد سازندگی اصفهان

فارسی
نام: 
واحد تحقیقات مهندسی
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
اصفهان
English
Name: 
Last Name: 
Isfahan Jihad Sazandegi Engineering Research Center
Gender: 
Organization