خواص ساختاری، ارزیابی کارایی و الگوریتم های کاربردی شبکه ستاره

Topological properties, performance analysis and useful algorithms of the star network
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
20
سال: 
1385
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم پایه
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

سربازی آزاد

فارسی
نام: 
حمید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Hamid
Last Name: 
Sarbazi Azad
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
20
Year: 
2007
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Basic Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

سربازی آزاد

فارسی
نام: 
حمید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Hamid
Last Name: 
Sarbazi Azad
Gender: 
M