حیوان‌خانه ویژه آزمایشگاهی

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
21
سال: 
1398
بخش رقابت: 
دانش آموزي
کشور: 
ايران
زمینه علمی: 
علوم زيستي
ماهیت: 
علوم زيستي
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

داودی ابرقوئی

فارسی
نام: 
سیدمحمدرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
يزد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
English
Name: 
syed mohamadreza
Last Name: 
abarghoee
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
21
Year: 
2019
Country: 
Iran