جوشکاری تعمیری و بازسازی لوله‌های رفورمر

Repair welding and reconstruction of reformer tubes
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
15
سال: 
1392
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مواد، متالورژی و انرژی های نو
ماهیت: 
پژوهش‌های توسعه‌ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

امینی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شهرضا
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مواد
گرایش: 
شناسایی و انتخاب مواد
English
Name: 
Mehdi
Last Name: 
Amini
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
15
Year: 
2013
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Materials and Metallurgy
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third
Researcher(s): 

امینی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شهرضا
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مواد
گرایش: 
شناسایی و انتخاب مواد
English
Name: 
Mehdi
Last Name: 
Amini
Gender: 
M