جستجوی پیروژنها در فرآورده های تزریقی

Inspection of pyrogens in injectable products
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
1
سال: 
1366
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم پزشکی 
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

رفیعی تهرانی

فارسی
نام: 
مرتضی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
داروسازی
English
Name: 
Morteza
Last Name: 
Rafiee Tehrani
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
1
Year: 
1988
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Medical Sciences
Category: 
Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

رفیعی تهرانی

فارسی
نام: 
مرتضی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
داروسازی
English
Name: 
Morteza
Last Name: 
Rafiee Tehrani
Gender: 
M