جریان جابجایی در اثر گرادیان حرارت و غلظت در یک محفظه شیب دار پر شده از محیط متخلخل تحت شرایط مرزی حرارتی و غلظت مختلف

Thermo - Solutal convection in a porous medium -filled enclosure under various thermal and concentration boundary conditions
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
25
سال: 
1390
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
لبنان
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

چمخا

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
English
Name: 
Ali J.
Last Name: 
Chamkha
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
25
Year: 
2012
Section: 
Foreign
Country: 
Lebanon
Field: 
Mechanics
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

چمخا

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
English
Name: 
Ali J.
Last Name: 
Chamkha
Gender: 
M