جداسازی تک یاخته Besnoitia caprae و کشت آن در شرایط in vivo و in vitro

Isolation of Besnoitia caprae and its culture in |in vivo| and |in vitro| conditions
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
13
سال: 
1390
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
زیست فناوری و علوم پایه پزشکی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

نمازی

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
شيراز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Fatemeh
Last Name: 
Namazi
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
13
Year: 
2011
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

نمازی

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
شيراز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Fatemeh
Last Name: 
Namazi
Gender: 
F