تولید آب با الهام از طبیعت برای مصارف محدود در کشاورزی

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
24
سال: 
1401
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی
ماهیت: 
کشاورزی
رتبه: 
سوم
برگزیده(ها): 

شهریاری

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرمان- رابر
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Shahriyari
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
24
Year: 
2022
Section: 
Youth
Country: 
Iran
Field: 
Agriculture
Category: 
Agriculture
Rank: 
Third
Researcher(s): 

شهریاری

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرمان- رابر
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Shahriyari
Gender: 
M