تولید محلی باسیلوس تورنژینسیس

Local production of primary powder of bacillus thuringiensis
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
2
سال: 
1367
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم زیستی 
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

معظمی

فارسی
نام: 
نسرین
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Nasrin
Last Name: 
Moazemi
Gender: 
F
English
Award: 
International-KIA
Session: 
2
Year: 
1989
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Research
Rank: 
First
Researcher(s): 

معظمی

فارسی
نام: 
نسرین
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Nasrin
Last Name: 
Moazemi
Gender: 
F