توسعه روش های نوین به منظور حذف و تخریب آلاینده های ‏پایدار نوظهور در فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب

Development of New Technologies for Removal and Degradation of Persistent and Emerging Organic Pollutants in Water and Wastewater Treatment Processes
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
23
سال: 
1400
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
محیط زیست
ماهیت: 
کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

انصاری

فارسی
نام: 
امین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شهرستان رستم
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی تجزیه
English
Name: 
Amin
Last Name: 
Ansari
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
23
Year: 
2021
Country: 
Iran
Field: 
Environment
Category: 
Applied
Rank: 
second
Researcher(s): 

انصاری

فارسی
نام: 
امین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شهرستان رستم
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی تجزیه
English
Name: 
Amin
Last Name: 
Ansari
Gender: 
M