مجموعه طرحهای : تلفن همگانی راه دور ، گیرنده ماهواره

Long distance calls and satellite receiver
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
4
سال: 
1369
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر 
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

صد او سیمای جمهوری اسلامی ایران

فارسی
نام: 
شرکت تکتا
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Islamic Republic of Iran Broadcasting
Last Name: 
IRIB -Takta Co.
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
4
Year: 
1991
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

صد او سیمای جمهوری اسلامی ایران

فارسی
نام: 
شرکت تکتا
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Islamic Republic of Iran Broadcasting
Last Name: 
IRIB -Takta Co.
Gender: 
Organization