تعیین ساختمان مولکولی مواد طبیعی موجود در گیاهان بومی ایران

Determination of molecular structure of natural materials in native plants of Iran
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
3
سال: 
1368
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم پایه 
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

روستائیان

فارسی
نام: 
عبدالحسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی آلی
English
Name: 
Abdolhossein
Last Name: 
Rustaiyan
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
3
Year: 
1990
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Basic Sciences 
Category: 
Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

روستائیان

فارسی
نام: 
عبدالحسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی آلی
English
Name: 
Abdolhossein
Last Name: 
Rustaiyan
Gender: 
M