تعقیب کننده هدف تلویزیونی

Go-onto-target (tv tracker)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
3
سال: 
1368
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر 
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

رفان

فارسی
نام: 
محمد حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
English
Name: 
Mohammad Hossien
Last Name: 
Rafan
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
3
Year: 
1990
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

رفان

فارسی
نام: 
محمد حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
English
Name: 
Mohammad Hossien
Last Name: 
Rafan
Gender: 
M