تصویرسازی از نوشته‌ها

Text visualization
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
4
سال: 
1381
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
هنر
ماهیت: 
کاردانی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

سنگسری

فارسی
نام: 
سمانه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Samaneh
Last Name: 
sangesari
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
4
Year: 
2002
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Art
Category: 
Technician
Rank: 
Second
Researcher(s): 

سنگسری

فارسی
نام: 
سمانه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Samaneh
Last Name: 
sangesari
Gender: 
F