تخمه گیر کدو (کاف 1947)

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
9
سال: 
1386
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
-
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

شهدادی

فارسی
نام: 
زهره
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
علي‌آباد كتول

حاجمیری

فارسی
نام: 
زهرا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
علي‌آباد كتول

حاجیلری

فارسی
نام: 
مریم
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
علي‌آباد كتول