تحلیل استاتیک برنامه‌ها با استفاده از هندسه‌ی جبری و نظریه‌ی احتمال

Static program analysis using algebraic geometry and probability theory
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
20
سال: 
1397
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم پایه
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

کفشدار گوهرشادی

فارسی
نام: 
امیر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مشهد
سهم مشارکت: 
100
English
Name: 
Amir
Last Name: 
Kafshdar Goharshady
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
20
Year: 
2018
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Basic Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
First
Researcher(s): 

کفشدار گوهرشادی

فارسی
نام: 
امیر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مشهد
سهم مشارکت: 
100
English
Name: 
Amir
Last Name: 
Kafshdar Goharshady
Gender: 
M