تحقیق در ساخت آلیاژ آمالگام دندان

Research in the production of dental amalgam alloy
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
2
سال: 
1367
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 متالورژی و مواد 
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

میردامادی

فارسی
نام: 
شمس الدین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Shamsuddin
Last Name: 
Mirdamadi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
2
Year: 
1989
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
 Materials and Metallurgy 
Category: 
Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

میردامادی

فارسی
نام: 
شمس الدین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Shamsuddin
Last Name: 
Mirdamadi
Gender: 
M