بکارگیری سلولز به عنوان بستری سبز برای کاتالیزورها

Introduction of cellulose as a green support for the catalysts
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
18
سال: 
1395
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
محیط زیست
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

کشی پور

فارسی
نام: 
سجاد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اروميه
English
Name: 
Sajjad
Last Name: 
Keshipour
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
18
Year: 
2016
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
-
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

کشی پور

فارسی
نام: 
سجاد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اروميه
English
Name: 
Sajjad
Last Name: 
Keshipour
Gender: 
M