برنج به عنوان یک مدل در کاربرد زیست فناوری در غلات

Rice functional genomics for exploring genes and mechanisms that control growth and yield of cereal crops
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
22
سال: 
1387
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
تایوان
زمینه علمی: 
زیست فناوری و علوم پایه پزشکی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

یو

فارسی
نام: 
سو می
جنسیت: 
زن
English
Name: 
Su-May
Last Name: 
Yu
Gender: 
F
English
Award: 
International-KIA
Session: 
22
Year: 
2009
Section: 
Foreign
Country: 
Taiwan
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

یو

فارسی
نام: 
سو می
جنسیت: 
زن
English
Name: 
Su-May
Last Name: 
Yu
Gender: 
F