بررسی ویژگیهای کاتالیزوری نانو کاتالیست‌ها و نمک های یونی در واکنش‌های عالی

Properties investigation of nano-catalysts and ionic liquids/solids in organic reactions
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
16
سال: 
1393
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
صنایع شیمیایی 
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

خاکی زاده

فارسی
نام: 
وحید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
همدان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
80
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی
گرایش: 
آلی
English
Name: 
Vahid
Last Name: 
Khakizadeh
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
16
Year: 
2014
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
First
Researcher(s): 

خاکی زاده

فارسی
نام: 
وحید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
همدان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
80
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی
گرایش: 
آلی
English
Name: 
Vahid
Last Name: 
Khakizadeh
Gender: 
M