بررسی مقاومت ژنتیکی ارقام جو نسبیت به سفیدک سطحی با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها

Investigation of genetic resistance of barley relativistic cultivars using generation mean analysis
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
3
سال: 
1380
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی
ماهیت: 
دانشجویی - دکتری
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

نقوی

فارسی
نام: 
محمدرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرج
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی کشاورزی
گرایش: 
اصلاح نباتات
English
Name: 
Mohammad Reza
Last Name: 
Naghavi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
3
Year: 
2001
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Category: 
PhD student
Rank: 
Third
Researcher(s): 

نقوی

فارسی
نام: 
محمدرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرج
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی کشاورزی
گرایش: 
اصلاح نباتات
English
Name: 
Mohammad Reza
Last Name: 
Naghavi
Gender: 
M