بررسی رویکرد استاد مطهری به سنت و تجدد در حوزه اندیشی دینی

The study of Motahari|s approach to tradition and modernity in the field of religious thought
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
3
سال: 
1380
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم انسانی
ماهیت: 
دانشجویی - کارشناسی ارشد
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

سوزنچی

فارسی
نام: 
حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Hossein
Last Name: 
Sozanchi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
3
Year: 
2001
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Category: 
MSc student
Rank: 
Third
Researcher(s): 

سوزنچی

فارسی
نام: 
حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Hossein
Last Name: 
Sozanchi
Gender: 
M