بررسی تغییرات اقلیمی بر مهره داران منتخب بومی ایران با استفاده از مدلسازی

Modeling the impacts of climate change on Iran’s native vertebrate
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
19
سال: 
1396
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
طرح‌های توسعه‌ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

یوسفی

فارسی
نام: 
مسعود
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
English
Name: 
Masoud
Last Name: 
Yousefi
Gender: 
M

کفاش

فارسی
نام: 
انوشه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
اصفهان
English
Name: 
Anoosheh
Last Name: 
Kaffash
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
19
Year: 
2017
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Agricultural and Natural Resources
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third
Researcher(s): 

یوسفی

فارسی
نام: 
مسعود
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
English
Name: 
Masoud
Last Name: 
Yousefi
Gender: 
M

کفاش

فارسی
نام: 
انوشه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
اصفهان
English
Name: 
Anoosheh
Last Name: 
Kaffash
Gender: 
F