بررسی پدیده هویت ملی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن در بین دانشجویان

Investigating national identity and related socio-cultural factors among university students
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
4
سال: 
1381
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم انسانی
ماهیت: 
آزاد - دیپلم
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

دهقانی

فارسی
نام: 
مرضیه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Marzieh
Last Name: 
Dehghani
Gender: 
F

اسدی

فارسی
نام: 
رویا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Roya
Last Name: 
Asadi
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
4
Year: 
2002
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Human Sciences
Category: 
Diploma
Rank: 
Second
Researcher(s): 

دهقانی

فارسی
نام: 
مرضیه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Marzieh
Last Name: 
Dehghani
Gender: 
F

اسدی

فارسی
نام: 
رویا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Roya
Last Name: 
Asadi
Gender: 
F