بررسی و تولید رادیوایزوتوپ پرازئودیمیوم-142

Investigation and production of radioisotope praseodymium-142
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1391
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
زیست فناوری و علوم پایه پزشکی
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

خسروی بخت

فارسی
نام: 
محمد رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Mohammad Reza
Last Name: 
Khosravibakht
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
14
Year: 
2012
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

خسروی بخت

فارسی
نام: 
محمد رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Mohammad Reza
Last Name: 
Khosravibakht
Gender: 
M