بررسی و تهیه ارقام تریپلوئید هیبرید چغندرقند

Study and preparation of triploid hybrid varieties of sugar beets
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
1
سال: 
1366
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم زیستی 
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

علیمرادی

فارسی
نام: 
ایرج
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Iraj
Last Name: 
Alimoradi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
1
Year: 
1988
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Biology
Category: 
Research
Rank: 
First
Researcher(s): 

علیمرادی

فارسی
نام: 
ایرج
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Iraj
Last Name: 
Alimoradi
Gender: 
M