بررسی مشکلات رفتاری نوجوانان معتاد

Study of behavioral problems in drug addict adolescents
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
5
سال: 
1382
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم پزشکی
ماهیت: 
آزاد - کارشناسی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

عدیلی

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Fatemeh
Last Name: 
Adili
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
5
Year: 
2003
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Medical Sciences
Category: 
BSc graduate
Rank: 
Third
Researcher(s): 

عدیلی

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Fatemeh
Last Name: 
Adili
Gender: 
F