بررسی خاصیت آنتی اکسیدانتی یازده گونه گیاه دارویی بومی شمال ایران

Antioxidant properties of eleven native herbal plants in northern of Iran.
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
11
سال: 
1388
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
زیست فناوری و علوم پایه پزشکی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

نبوی پنبه چوله

فارسی
نام: 
سید فاضل
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
ساري
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
بیوتکنولوژی
English
Name: 
Seyed Fazel 
Last Name: 
Nabavi panbehchole
Gender: 
M

نبوی پنبه چوله

فارسی
نام: 
سید محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
ساري
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
زیست شناسی
English
Name: 
Seyed Mohammad
Last Name: 
Nabavi panbehchole
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
11
Year: 
2009
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

نبوی پنبه چوله

فارسی
نام: 
سید فاضل
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
ساري
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
بیوتکنولوژی
English
Name: 
Seyed Fazel 
Last Name: 
Nabavi panbehchole
Gender: 
M

نبوی پنبه چوله

فارسی
نام: 
سید محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
ساري
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
زیست شناسی
English
Name: 
Seyed Mohammad
Last Name: 
Nabavi panbehchole
Gender: 
M