بررسی افزایش سرعت واکنش شیمیایی در اثر اعمال کار مکانیکی

Investigating increase in chemical reaction rate due to mechanical work
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
6
سال: 
1383
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
فیزیک
ماهیت: 
کاردانی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

عباسی

فارسی
نام: 
سعید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Saeed
Last Name: 
Abbasi
Gender: 
M

بنیادی

فارسی
نام: 
غلامعلی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Gholamali
Last Name: 
Bonyadi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
6
Year: 
2004
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Physics
Category: 
Technician
Rank: 
Second
Researcher(s): 

عباسی

فارسی
نام: 
سعید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Saeed
Last Name: 
Abbasi
Gender: 
M

بنیادی

فارسی
نام: 
غلامعلی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Gholamali
Last Name: 
Bonyadi
Gender: 
M