بررسی اثر محافظتی هسپریدین روی آسیب ژنتیکی ناشی از رادیوداروی 99mTc-MIBI روی لنفوسیت‌های خون انسان با آزمون میکرونوکلئوس

Investigate of protective effects of hesperidin against genotoxicity induced by (99m)Tc-MIBI in human cultured lymphocyte cells with micronucleus test
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
12
سال: 
1389
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
زیست فناوری و علوم پایه پزشکی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

احمدی

فارسی
نام: 
امیر حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
ساري
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
داروسازی
English
Name: 
Amir hossein
Last Name: 
Ahmadi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
12
Year: 
2010
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

احمدی

فارسی
نام: 
امیر حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
ساري
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
داروسازی
English
Name: 
Amir hossein
Last Name: 
Ahmadi
Gender: 
M