برداشت مکانیزه بید مشک

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
22
سال: 
1399
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
کشاورزی و منابع طبیعی
رتبه: 
سوم
برگزیده(ها): 

خواجه حسنی رابری

فارسی
نام: 
محمد حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرمان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
English
Name: 
Mohammad Hossein
Last Name: 
Khajeh hassani Rabari
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
22
Year: 
2020
Section: 
student
Country: 
iran
Rank: 
third