بافت فرش و تابلو فرش‌ها بدون نقشه کاغذی یا کامپیوتر

Weaving carpets and carpet board pictures without using paper model or computer
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
23
سال: 
1388
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 هنر
ماهیت: 
اختراع
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

وجدانی آقاجانی

فارسی
نام: 
اكبر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مرند
English
Name: 
Akbar
Last Name: 
Vojdani Aghajani
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
23
Year: 
2010
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Art and Architecture
Category: 
Invention
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

وجدانی آقاجانی

فارسی
نام: 
اكبر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مرند
English
Name: 
Akbar
Last Name: 
Vojdani Aghajani
Gender: 
M