بازی سازی، نکشف

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
24
سال: 
1401
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کامپیوتر
ماهیت: 
کامپیوتر
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

اسماعیلی فر

فارسی
نام: 
ثنا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Sana
Last Name: 
smaelifar
Gender: 
F

اسماعیلی فر

فارسی
نام: 
سما
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Sama
Last Name: 
smaelifar
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
24
Year: 
2022
Section: 
Youth
Country: 
Iran
Field: 
Computer
Category: 
Computer
Rank: 
second
Researcher(s): 

اسماعیلی فر

فارسی
نام: 
ثنا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Sana
Last Name: 
smaelifar
Gender: 
F

اسماعیلی فر

فارسی
نام: 
سما
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Sama
Last Name: 
smaelifar
Gender: 
F