اندازه گیری خزش بتن به کمک تصویربرداری

Photo-mechanical system for shrinkage and creep measurement in concrete
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
19
سال: 
1396
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
عمران
ماهیت: 
نوآوری
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

حقیقت

فارسی
نام: 
نگین
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کرج
English
Name: 
Negin
Last Name: 
Haghighat
Gender: 
F

منتظریان

فارسی
نام: 
آرمان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرج
English
Name: 
Arman
Last Name: 
Montazerian
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
19
Year: 
2017
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Civil Engineering
Category: 
Innovation
Rank: 
Third
Researcher(s): 

حقیقت

فارسی
نام: 
نگین
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کرج
English
Name: 
Negin
Last Name: 
Haghighat
Gender: 
F

منتظریان

فارسی
نام: 
آرمان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرج
English
Name: 
Arman
Last Name: 
Montazerian
Gender: 
M