اطلس معادن سنگ های تزئینی و نمای ایران

Iranian ornamental stones mines atlas
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
18
سال: 
1383
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
عمران
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

کسیانی اول

فارسی
نام: 
جمال
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Jamal
Last Name: 
Kasiani Avval
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
18
Year: 
2005
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Civil Engineering
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

کسیانی اول

فارسی
نام: 
جمال
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Jamal
Last Name: 
Kasiani Avval
Gender: 
M