اسکن خودکار کتاب

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
22
سال: 
1399
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکاترونیک
ماهیت: 
مکاترونیک
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ارجمندی

فارسی
نام: 
امیررضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
قزوین
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
English
Name: 
Amir reza
Last Name: 
Arjmandi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
22
Year: 
2020
Section: 
student
Country: 
iran
Rank: 
third