استفاده از واکنش ترمیت برای ریخته گری قطعات کوچک

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
24
سال: 
1401
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
شیمی
ماهیت: 
شیمی
رتبه: 
سوم
برگزیده(ها): 

عادلی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
قم
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Adeli
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
24
Year: 
2022
Section: 
Youth
Country: 
Iran
Field: 
Chemistry
Category: 
Chemistry
Rank: 
Third
Researcher(s): 

عادلی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
قم
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Adeli
Gender: 
M