استحصال آزمایشگاهی کانتاگزانتین به روش پیوسته

Laboratory extraction of canthaxanthin by the continuous method
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
16
سال: 
1393
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

غریب زاهدی

فارسی
نام: 
سید محمد تقی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
چابکسر
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
علوم و مهندسی صنایع غذایی
English
Name: 
Seyed Mohammad Taghi
Last Name: 
Gharibzahedi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
16
Year: 
2014
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Agricultural and Natural Resources 
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

غریب زاهدی

فارسی
نام: 
سید محمد تقی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
چابکسر
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
علوم و مهندسی صنایع غذایی
English
Name: 
Seyed Mohammad Taghi
Last Name: 
Gharibzahedi
Gender: 
M