آشکار ساز عوامل شیمیایی مبتنی بر روش طیف سنجی تحرک یونی

Detection of chemical agents based on ion mobility spectrometry
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
15
سال: 
1380
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
سوم مشترک
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

وزارت جهاد کشاورزی

فارسی
نام: 
مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
اصفهان
English
Name: 
Last Name: 
Isfhan Engineering Research Center
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
15
Year: 
2002
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Innovation
Rank: 
Third joint
Researcher(s): 

وزارت جهاد کشاورزی

فارسی
نام: 
مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
اصفهان
English
Name: 
Last Name: 
Isfhan Engineering Research Center
Gender: 
Organization