نویسنده سیار

Rattling writer
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
11
سال: 
1376
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر 
ماهیت: 
دانش‌آموزی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

معینی آق کاریز

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Moeeni Aqh kariz
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
11
Year: 
1998
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Winner Student
Rank: 
Third
Researcher(s): 

معینی آق کاریز

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Moeeni Aqh kariz
Gender: 
M