طرح البرز : کاربرد فن‌آوری در سیستم کنترل اسلحه هواپیماهای شکاری بمب افکن

Aloborz Project
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
11
سال: 
1376
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 طرح‌های ویژه
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

فارسی
نام: 
معاونت تحقیقات و جهاد خودکفایی
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Air Force Research and sufficiency deputy
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
11
Year: 
1998
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Innovation
Rank: 
Third
Researcher(s): 

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

فارسی
نام: 
معاونت تحقیقات و جهاد خودکفایی
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Air Force Research and sufficiency deputy
Gender: 
Organization