طراحی و ساخت ماشین ریشچه کار چغندرقند

Design, construction and evaluation of a semi-automatic sugar beet sticking transplanter
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
11
سال: 
1376
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی 
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

کاظمین خواه

فارسی
نام: 
كریم
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Karim
Last Name: 
Kazemein khah
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
11
Year: 
1998
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Agricultural and Natural Resources 
Category: 
Innovation
Rank: 
Third
Researcher(s): 

کاظمین خواه

فارسی
نام: 
كریم
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Karim
Last Name: 
Kazemein khah
Gender: 
M